Educational Coordinators

Shri Ashok Kumar Sharma
Principal, DAV School, Jaipur
Smt. Archana Singh
Principal, Maheshwari Public School
Smt. Mala Agnihotri
Principal, India International School
Smt. Bhawana Kashyap
Senior Teacher, Computers, MGD School
Ms. Rashmi Pareek
HoD, Social Science, MGD School
Mrs. Chinmoye Sen
St. Anselm’s, Jaipur
Smt. Jyoti Dixit
Vimukti Girls School Jaipur
Smt. Gayatri Kulshreshtha
Principal, Army Public School, Jaipur
Shri Abhishek Jaipuria
Educationalist
Smt. Anju Kansal
Principal Saint Soldier PG College
Shri Kapil Jain
Motion Education, Kota